JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้เข้าชม 141 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ไม่เกิน 80,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2563
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
ตำแหน่ง:ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
รับผิดชอบ  ร่วมจัดทำนโยบายเป้าหมาย รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่าย บริหารจัดการระบบควบคุม และประกันคุณภาพและรายงานผลให้แก่ผู้บริหารระดับสูง  ควบคุมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. จัดทำนโยบายและดัชนีชี้วัด (KPI) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนกลยุทธ์ด้านควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
2. บริหาร ควบคุม ติดตาม และส่งเสริมการนำแผนไปปฏิบัติใช้   ตลอดจนสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในฝ่ายให้ในการผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพทั้งหมด ได้แก่ กำหนดแผนคุณภาพ  การสุ่มตัวอย่าง   การตรวจและทดสอบสินค้าใหม่ การตรวจรับเข้า การตรวจสอบในกระบวนการ และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนและมาตรฐานที่กำหนด
4. ตัดสินใจด้านคุณภาพครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ทั้งการยอมรับ และการปฏิเสธ รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาปรับปรุง ข้อกำหนด(Specification) เอกสารคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และบันทึกคุณภาพ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ เพื่อให้ระบบการควบคุม สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 กำหนดแผนกำลังคน และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็น  มอบหมายงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา   เสริมสร้างทีมงานให้มีวินัยและความสามัคคีเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ  และตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
5 ธำรงรักษาประสิทธิภาพขององค์กรโดยฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความสามารถพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6 ตรวจสอบ ประเมินผลของบันทึกคุณภาพทั้งหมด  วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7 ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทุกครั้งตามความถี่ที่กำหนด เพื่อทบทวนนโยบาย แผนงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
8 ติดต่อประสานงานสร้างสัมพันธ์ทีดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ในด้านคุณภาพ ได้แก่ข้อร้องเรียน การขอข้อแนะนำ การตรวจประเมิน การขอและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าพบลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

......................................................................................................................................................
สนใจสมัคร >>> กรุณาส่งประวัติการทำงานที่อัพเดทแล้ว พร้อมระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ hrjan1985@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านเว็บไซด์นี้ได้ค่ะ
......................................................................................................................................................
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  ไม่เกิน 80,000 บาท บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 35 ถึง 45 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, บริหาร หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
 7 ปี ด้านควบคุมและประกันคุณภาพ
 7 ปี ด้านควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
 ระบบคุณภาพ ISO 9001 , Food Safety • ISO TS16949 • กลวิธีทางสถิติ • การควบคุมและประกันคุณภาพด้านงานฉีดพลาสติก
 การอ่านและเข้าใจในแบบ (Drawing) • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและมาตรการในการแก้ไข
 มีภาวะผู้นำ • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • มีความรับผิดชอบสูง • มีการทำงานเป็นทีม • มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   โรงงานอุตสาหกรรม
 ปีที่ก่อตั้ง :   0
 จำนวนพนักงาน :  
 ลักษณะธุรกิจ :
ผลิตของเด็กเล่น , ผลิตภัณฑ์พลาสติก รับงานจ้างฉีดประเภท บริษัท ในเครือนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ นำเข้าของเด็กเล่น นำเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศเกาหลี , นำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งฟัน 
 ที่อยู่ :   634 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
 เบอร์โทรศัพท์ :   089-4499358 แฟกซ์ hrjan1985@gmail.com
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ติดต่อคุณ :  คุณแจน ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com