JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัถุดิบผลไม้
ผู้เข้าชม 364 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
บริษัทซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
?????????????????????????
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัถุดิบผลไม้
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
-ดูแลงานจัดซือวัตถุดิบผมไม้ และผู้รับจ้างผลิตวัตถุดิบผลไม้ต่างๆ -วางแผนการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมกับแผนการผลิต 
-หา Supplier เปรียบเทียบราคาและนําเสนอเพืออนุมัติขอสังซือ
-เจรจาต่อรองเรืองราคา เงือนไขการซือขาย และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าเพือให้ได้สินค้าทีมีคุณภาพและราคาทีเหมาะสมตรงต่อความต้องการ 
-ประสานงานและตรวจสอบสินค้า ชําระเงิน ตามจํานวนและประเภททีทางบริษัทฯขอสังซือ 
-ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย *ในกรณีทีสินค้ามีปัญหาหรือคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการ* 
-ประเมิน Supplier ตามรอบเวลาทีกําหนด 
-งานอืนๆตามทีได้รับมอบหมาย 
 
 อัตรา :
1 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 
 เงินเดือน :
  ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย
 อายุ 23 ถึง 45 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ JobASD.com (Click APPLY NOW)
ข้อมูลการติดต่อ
 สาขา :   สำนักงานใหญ่
 ประเภทธุรกิจ :   โรงงานอุตสาหกรรม
 ปีที่ก่อตั้ง :   0
 จำนวนพนักงาน :  
 ลักษณะธุรกิจ :
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งผลไม้สด ผลไม้แช่เยือกแข็งและสินค้าฟรีซดราย
 ที่อยู่ :   เลขที่ 99/13 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
 เบอร์โทรศัพท์ :   090-992-4030 แฟกซ์ -
 อีเมล์ :   [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เว็บไซต์ :  http://www.freezedry.co.th
 ติดต่อคุณ :  คุณ- ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
 
JobASD.com