JobASD.com
หางาน || หาคน ||   หน้าแรก อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน  
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  สมรส
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :   01 มิถุนายน 2521 อายุ 41 ปี
 ส่วนสูง :   155 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ภาษี ,ตรวจสอบภายใน, วางระบบ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  170,000 บาทขึ้นไป
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒิการศึกษา :  นิติศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  นิติศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  -
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วุฒิการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.12
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2559 ถึง 2562
 บริษัท :  บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 ประเภทธุรกิจ :  
 ที่อยู่บริษัท :  2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  - บริหาร วางแผน วางระบบบัญชี ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพงานบัญชี
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะทางการการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ ประจำเดือน, ไตรมาส และประจำปี ในภาพรวมและรายโครงการ เสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำข้อมูลให้ FA เพื่อใช้สำหรับการยื่น IPO
- ให้คำแนะนำ ดูแลพัฒนาและอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และรองรับการเติบโตขององค์กร
- จัดทำและตรวจสอบการปิดบัญชีรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ตรวจสอบและอนุมัติรายการบันทึกบัญชี (AP, AR, GL, Fixed asset)
- ตรวจสอบและบริหารงานด้านภาษี การนำส่งภาษี (ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30,
ภงด.50, ภงด.51)
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและฝ่ายบัญชี
- ติดต่อประสานงานกับ Auditor, Internal Audit, หน่วยงานราชการ ฯลฯ
- กระทบงบการเงินของประเทศไทยกับงบการเงินของประเทศญี่ปุ่น(งบภาษี) เพื่อตรวจสอบรายการและภาษีให้กับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ธันวาคม 2557 ถึง มิถุนายน 2558
 บริษัท :  บมจ.บางกอกเชน ฮอสพิทอล (รพ.เวิล์ด เมดิคอล เซ็นเตอร์)
 ประเภทธุรกิจ :  รพ.เวิล์ด เมดิคอล เซ็นเตอร์
 ที่อยู่บริษัท :  44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 ตำแหน่ง :  ผู้อำนวนการฝ่ายการเงินและบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน, cashier, จัดซื้อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- บริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพงานด้านบัญชี การเงิน และ
งบประมาณ รายงานผลประกอบการด้านการเงินและบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมภายใน ภาษีอากร
- จัดทำและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน นำเสนอแผนงบประมาณต่อผู้บริหาร
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ประจำเดือน, ไตรมาส และประจำปี เสนอต่อผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำ ดูแลและพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และรองรับการเติบโตขององค์กร
- ตรวจสอบและอนุมัติรายการบันทึกบัญชี (AP, AR, GL, Fixed asset)
 3. ประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติม
   บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดกันยายน 2556 - กันยายน 2557
270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี เงินเดือน 72000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลควบคุมงานด้าน ลูกหนี้-การรับชำระเงิน, เจ้าหนี้-การจ่ายชำระเงิน,
บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีทั่วไป, งานด้านภาษี (ภงด.3, 53, ภพ.30, ภงด.50,51)
- ปิดบัญชีรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และจัดทำงบการเงิน
- ติดต่อประสานงานกับ Auditor, หน่วยงานราชการ, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- วางแผนภาษี นำเสนอแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายที่เหมาะสมกับองค์กรในแต่ละเรื่องโดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอการจัดทำงบประมาณ และการใช้งบประมาณประจำเดือน รายครึ่งปี และรายปี
- รับผิดชอบงานด้านการขึ้นระบบ E-Office (ERP) ใน Module บัญชี, การเงิน และ Supply chain เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
- งานด้านการวางระบบการทำงานและระบบบัญชี ทั้งงานในฝ่ายและระหว่างฝ่ายรวมถึงการปรับการทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบบริษัท มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในที่ดี
- ดูแล ควบคุม และวางระบบการทำงานบัญชีต้นทุน ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ทำการปันส่วนค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน, ปรับผลต่างต้นทุน, จัดทำงบต้นทุนการบริการ, ทบทวนและปรับปรุงต้นทุน
- จัดทำต้นทุนงาน และจัดทำราคาขายสำหรับงานของบริษัทฯ ที่จะเสนอให้ลูกค้า
- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านระบบงานแก่ฝ่ายต่างๆ
- วางแผนงานระยะสั้น และระยะยาวของแผนกและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร
บริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดมีนาคม 2552 - กันยายน 2556
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เงินเดือน 65000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ (ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออก)
ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการประจำฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- Project Manager การขึ้นระบบ Microsoft Dynamics Axapta (AX) ดูแลควบคุมโครงการ รวมถึงพิจารณาการวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยอยู่ในระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งระบบ Production, Trade and logistic, Finance
- Project Manager การขึ้นระบบ POS สำหรับการบริหารงานด้านงานสาขาต่างๆ
- งานด้านการวางระบบการทำงานและระบบบัญชี ทั้งงานในฝ่ายและระหว่างฝ่ายรวมถึงการปรับการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ AX และการควบคุมภายในที่ดี
- ตรวจสอบระบบการทำงานเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
- ดูแล ควบคุม และวางระบบการทำงานแผนกบัญชีต้นทุน ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ทำการปันส่วนค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน, ปรับผลต่างต้นทุน, จัดทำงบต้นทุนผลิต, ทบทวนและปรับปรุงต้นทุนในระบบ AX, วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเสนอต่อผู้บริหาร
- ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านระบบงานแก่ฝ่ายต่างๆ
- วางแผนภาษีและโครงสร้างบริษัท
บริษัทเหล็กทรัพย์กรุ๊ปจำกัดพฤษภาคม 2551 - มีนาคม 2552
8/88 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี เงินเดือน 35000
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลควบคุมงานด้าน ลูกหนี้-การรับชำระเงิน, เจ้าหนี้-การจ่ายชำระเงิน, บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับ Auditor, FA, หน่วยงานราชการ
- จัดทำประมาณการและวางแผนภาษี
- วางระบบงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
- Assistant Project Manager Module Finance & Fixed Asset สำหรับการขึ้นระบบ SAP และดูใน Module อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและด้านภาษีอากร
- ปิดบัญชีรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และจัดทำงบการเงิน(งบรวมและงบเดี่ยว) งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด
- จัดทำงบประมาณประจำปีเสนอผู้บริหาร , งบบริหาร
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :   บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :   การบัญชีสำหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตาม IAS39
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด อ่าน เขียน
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :              
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9366
- ผู้ทำบัญชี เลขที่ 73100700
- คอมพิวเตอร์ Microsoft office : Word, Excel (Advance), Power point
- คอมพิวเตอร์Program of Account : Microsoft Dynamics Axapta (AX), SAP (A1), SAP (B1), Express, Business Plus, Winspeed, CD
- Internet
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรกฎาคม 2557 - กรกฎาคม 2557
หลักสูตร Business Management for Internal Audit
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2556
หลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีนาคม 2556 - สิงหาคม 2556
หลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2553
หลักสูตร นวัตกรรมและโลกาภิวัฒน์กับ CEO มืออาชีพ
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด ธันวาคม 2551 - ธันวาคม 2551
หลักสูตร การบัญชีสำหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตาม IAS3


โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- การนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และการบริหารงาน เช่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อดูโครงสร้างและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผนด้านต่างๆ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ฯลฯ
- การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
- การวางระบบบัญชีให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันข้อมูลได้ มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในองค์กร และระบบนั้นจะต้องส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ข้อมูลที่ได้จาการวางระบบที่ดีถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา สามารถนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในเชิงวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักขององค์กรได้

จุดแข็ง และผลงาน
- สามารถจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใช้มาตรฐาน PAEs และ NPAEs
- มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน งบต้นทุนการผลิต (ต้นทุนจริง และต้นทุนมาตรฐาน) เพื่อเสนอความเสี่ยง จุดแข็ง จุดอ่อน และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ เช่น ภงด1, 3, 53, 50, 51 และ ภพ.30 เป็นต้น และการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีความสามารถในการประยุกต์ระบบการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายธุรกิจจึงมีความรู้ความสามารถในการนำข้อดีมาปรับใช้และปรับปรุงจุดอ่อนให้ดีขึ้น
- มีความสามารถในการบริหารงานและบุคลากร ในการวางระบบการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้ดีขึ้นและทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ในเชิงบวกต่อองค์กร
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เคยปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บมจ.ลลิล พร็อตเพอร์ตี้, บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บมจ.เอ็มลิงค์, บมจ.มติชน, บมจ.จีเอฟพีที เป็นต้น
- มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน มากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในกระบวนการ IPO การประสานงานกับ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 1 ต.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
JobASD.com